Legislatie  
 


CODUL DE PROCEDURA DISCIPLINARA

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art. 1. - Psihologul raspunde disciplinar pentru nerespectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si a deciziilor obligatorii adoptate de forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul acesteia.

CAPITOLUL II - Raspunderea disciplinara

Art. 2. - (1) incalcarea de catre psiholog, a normelor profesionale instituite de Colegiu, constituie, dupa caz, abatere disciplinara, deontologica sau profesionala si angajeaza raspunderea sa disciplinara, daca nu a fost savarsita in conditii in care, potrivit legii, sa fie considerata infractiune.

(2) Raspunderea disciplinara a psihologului nu exclude raspunderea contraventionala, civila sau materiala, stabilita potrivit legii.

Art. 3. - (1) Sanctiunile disciplinare, care pot fi aplicate psihologilor sau formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, sunt:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
d) retragerea definitiva a atestatului de libera practica;
e) suspendarea temporara a autorizatiei de functionare a formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica;
f) dizolvarea sau retragerea avizului de functionare, dupa caz, a formei de de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre Comisia de deontologie si disciplina, denumita in continuare Comisie, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, care au rol consultativ.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c), d), e) si f) se aplica de catre Comitetul director, la propunerea Comisiei.

Art. 4. - Sanctiunile disciplinare se stabilesc si se aplica numai dupa efectuarea cercetarii prealabile.

Art. 5. - in indeplinirea rolului sau, Comisia are urmatoarele atributii principale:

a) studiaza si analizeaza materialele si referatul de cercetare prealabila pentru care a fost sesizata;
b) intocmeste dosarul cu privire la cauza in legatura cu care a fost sesizata;
c) aplica sanctiunile disciplinare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b);
d) propune Comitetului director aplicarea uneia din sanctiunile disciplinare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d);

CAPITOLUL III - Procedura cercetarii prealabile

Art. 6. - Cercetarea prealabila reprezinta ansamblul masurilor cu caracter procedural desfasurate in scopul stabilirii existentei/inexistentei abaterii deontologice, disciplinare sau profesionale, cu privire la aspectele care au fost sesizate sau despre care s-a luat la cunostinta in mod direct, la cauzele si imprejurarile concrete in care acestea s-au produs.

Art. 7. - (1) Plangerile/reclamatiile formulate impotriva psihologilor prin care sunt semnalate abateri disciplinare se adreseaza exclusiv Comisiei. Sesizarea abaterii deontologice, disciplinare sau profesionale se va face in scris, prin plangere depusa la sediul central al Colegiului, ori prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Plangerea va fi inregistrata numai daca contine datele de identificare (nume, prenume) ale psihologului vizat, precum si ale reclamantului.

(2) Sesizarile anonime nu se iau in considerare.

Art. 8. - in urma analizarii sesizarilor primite potrivit dispozitiilor art. 7, Comisia dispune, prin decizie motivata, dupa caz:

a) respingerea plangerii ca nefondata;
b) declansarea cercetarii prealabile.

Art. 9. - Comisia se poate autosesiza si dispune din oficiu inceperea cercetarii prealabile, daca a luat la cunostinta in mod nemijlocit despre savarsirea unei abateri deontologice, disciplinare sau profesionale de catre un psiholog.

Art. 10. - (1) in vederea efectuarii cercetarii prealabile, Comisia desemneaza unul sau mai multi raportori dintre membrii Colegiului cu atributii de control, in raport cu domeniul de specializare in care psihologul cercetat detine atestat de libera practica. Acesta trebuie sa se bucure de prestigiu, autoritate morala si profesionala. Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentului titlu cu privire la procedura cercetarii prealabile, Comisia asigura pregatirea raportorilor, in legatura cu obligatiile, sarcinile si responsabilitatile ce le revin.

(2) Raportorul efectueaza investigatii si pe baza acestora, in termen de cel mult 21 zile lucratoare de la data numirii, intocmeste un referat care va contine datele personale ale psihologului cercetat, descrierea amanuntita a abaterii si a circumstantelor in care a fost savarsita si modul de comportare anterioara a psihologului;

(3) Sunt interzise amenintarile, intimidarile, promisiunile exercitate in scopul de a obtine probe sau dovezi, declaratii ori de a influenta rezultatul cercetarii prealabile.

(4) Raportorul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si informatiilor pe care le administreaza pe parcursul efectuarii cercetarii prealabile.

(5) Raportorii au dreptul la indemnizatie pentru control stabilita prin hotarare a Comitetului director si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea mandatului acordat.

(6) Raportorul are obligatia de a aduce la cunostinta Comisiei, de indata ce au fost mandatati, eventualele situatii de incompatibilitate si conflict de interese in exercitarea atributiilor de control.

Art. 11. - Comitetul filialei teritoriale in care psihologul cercetat este membru are obligatia de a acorda raportorului, in limita competentelor, sprijinul necesar desfasurarii activitatii pentru care a fost desemnat precum si de a contribui la lamurirea deplina si temeinica a tuturor aspectelor in legatura cu cauza.

Art. 12. - Pe parcursul cercetarii prealabile, psihologul incriminat are dreptul sa formuleze cereri, note explicative, sa propuna administrarea unor noi dovezi sau documente in aparare, care trebuie verificate si incluse in dosarul cauzei.

(2) Citarea si audierea psihologului cercetat, consemnarea cererilor si sustinerilor sale sunt obligatorii.

(3) Refuzul psihologului de a se prezenta la audiere sau de a da o declaratie referitoare la abaterea disciplinara imputata se consemneaza in referat de catre raportor, procedura disciplinara fiind continuata de drept.

Art. 13. - Dosarul cauzei va cuprinde:

a) sesizarea (plangere, reclamatie) inregistrata sau, dupa caz, actul de autosesizare al Comisiei;
b) referatul intocmit de psihologul desemnat ca raportor;
c) declaratia scrisa a psihologului cercetat, daca este cazul;
d) declaratii ale persoanelor care au cunostinta despre fapte sau documente in legatura cu abaterea pentru care psihologul in cauza este cercetat;
e) alte acte sau documente probatorii procurate pe cale oficiala cu ocazia cercetarii prealabile.

Art. 14. - (1) in scopul completarii dosarului cauzei se pot desfasura, cu respectarea prevederilor legale si a celor deontologice privind confidentialitatea, urmatoarele activitati: controlul activitatii psihologului cercetat, verificarea unor inscrisuri, constatarea la fata locului a unor situatii de fapt, audieri de martori.

(2) Pentru lamurirea unor aspecte semnalate, poate fi solicitat si punctul de vedere al unor specialisti/experti care va avea forta probanta a oricarei alte probe din dosarul cauzei.

CAPITOLUL IV - Judecarea abaterilor disciplinare

Art. 15. - Judecarea abaterilor deontologice, disciplinare si profesionale are la baza urmatoarele principii:

a) prezumtia de nevinovatie - psihologul se prezuma ca este nevinovat;
b) garantarea dreptului la aparare - se recunoaste dreptul psihologului de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat;
c) celeritatea procedurii - presupune obligatia Comitetului director al Colegiului de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de reglementarile in vigoare;
d) proportionalitatea - presupune asigurarea unui raport corect intre gravitatea abaterii, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa;
e) unicitatea sanctiunii - pentru o abatere nu se poate aplica decat o singura sanctiune.

Art. 16. - (1) Judecarea abaterilor deontologice, disciplinare sau profesionale are loc in termen de cel mult 21 zile lucratoare de la data prezentarii referatului de catre raportor, in sedinta fara asistenta, in prezenta majoritatii simple a membrilor Comisiei.

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, lucrarile fiecarei sedinte se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de catre membrii Comisiei prezenti la lucrari potrivit alin. (1).

Art. 17. - (1) Prezenta psihologului chemat in fata Comisiei este obligatorie. Citarea psihologului in cauza se face prin instiintare scrisa, inmanata personal, cu semnatura de primire, ori prin scrisoare recomandata, expediata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta Colegiului. Acesta va fi instiintat in timp util asupra datei si locului sedintei prin grija secretarului Comisiei.

(2) in cazuri exceptionale si pentru motive bine intemeiate de natura a impiedica psihologul cercetat sa dea curs citarii (de exemplu, spitalizare, deces in familie, forta majora, cercetare penala etc.) absenta se considera justificata, iar analiza cauzei se poate amana la o sedinta ulterioara.

(3) in caz de absenta nejustificata, analiza cauzei se va realiza in lipsa celui chemat, specificandu-se aceasta situatie in procesul-verbal al sedintei.

Art. 18. - Comisia adopta una din urmatoarele hotarari:

a) declararea vinovatiei psihologului in cauza si sanctionarea acestuia;
b) declararea nevinovatiei si clasarea cazului;
c) reanalizarea cazului.

Art. 19. - in cazul in care Comisia constata ca fapta comisa de psihologul cercetat intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, va propune Comitetului director sesizarea organelor de urmarire penala.

Art. 20. - Dosarul cauzei se pastreaza in arhiva Colegiului.

CAPITOLUL V - Aplicarea sanctiunilor disciplinare

Art. 21. - Sanctiunea disciplinara se aplica in maximum 30 de zile lucratoare de la judecarea abaterii.

Art. 22. - (1) Sanctiunile disciplinare se aplica luand in considerare urmatoarele elemente:

a) caracterul si gravitatea abaterii;
b) activitatea desfasurata anterior;
c) imprejurarile in care abaterea a fost savarsita;
d) cauzele si consecintele acesteia;
e) gradul de vinovatie;
f) conduita psihologului pe perioada cercetarii prealabile.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea sanctiunii.

Art. 23. - (1) Actul administrativ de sanctionare a psihologului este emis de organismele competente sa aplice sanctiuni disciplinare, potrivit art. 3.

(2) Actul administrativ de sanctionare prevazut la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu:

a) mentionarea faptei care constituie abatere deontologica, disciplinara sau profesionala;
b) precizarea prevederilor care au fost incalcate de catre psiholog;
c) temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
d) termenul de contestare;
e) indicarea forurilor de conducere ale Colegiului la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara.

(3) Actul administrativ de sanctionare poate cuprinde si alte date si elemente.

CAPITOLUL VI - Contestarea sanctiunilor disciplinare

Art. 24. - Sanctiunea disciplinara se comunica personal psihologului in cauza, cu semnatura de primire, ori prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta acestuia.

Art. 25. - (1) Sanctiunea disciplinara poate fi contestata, prin cerere scrisa, adresata, dupa caz, Comitetului director sau Colegiului Consiliului, in termen de 7 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta sau de la data comunicarii.

(2) in situatia in care psihologul sanctionat disciplinar nu depune contestatie in termenul prevazut la alin. (1), actul administrativ de sanctionare produce efecte la expirarea termenului.

Art. 26. - (1) Asupra contestatiei organele prevazute la art. 25, alin (1) se pronunta, prin decizie motivata, in termen de 30 zile lucratoare.

(2) Prin decizia motivata se poate dispune, dupa caz:

a) respingerea contestatiei si mentinerea sanctiunii aplicate;
b) admiterea contestatiei si aplicarea unei sanctiuni mai usoare;
c) admiterea contestatiei si anularea dispozitiei de sanctionare.

(3) Comunicarea deciziei motivate catre psihologul sanctionat se face conform art. 24 din prezentul cod.

Art. 27. - Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) si f) atrage radierea din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania sau din Catalogul structurilor de psihologie, dupa caz.

Art. 28. - (1) Sanctiunile disciplinare aplicate se radiaza, de drept, dupa cum urmeaza:

a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a) si b);
b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicata sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c).

(2) Orice alta abatere deontologica, disciplinara sau profesionala savarsita pana la radierea sanctiunii constituie circumstanta agravanta care va fi avuta in vedere la judecarea acestei abateri.

CAPITOLUL VII - Medierea litigiilor

Art. 29. - Comitetul director mediaza litigiile dintre psihologi cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor psihologice, precum si dintre psihologi si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica.

Art. 30. - (1) Psihologii au obligatia ca, atunci cand se gasesc intr-o situatie de litigiu legata de exercitarea profesiei cu alt membru al Colegiului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele mass-media sau la interventia altor autoritati competente sa se adreseze Comisiei.

(2) Comisia va convoca partile in litigiu si pe baza probelor administrate de catre parti si a acelora pe care, considerandu-le necesare le solicita, va incerca solutionarea pe cale amiabila a conflictului.

CAPITOLUL VIII - Dispozitii finale

Art. 31. - Prezentul Cod de procedura disciplinara intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Conventia nationala a Colegiului Psihologilor din Romania.

<<< Inapoi


 
 
     
Toate drepturile rezervate www.elpsi.ro
Webdesign www.xtrem-division.ro
ClickLink.ro Medicina INFOS.RO - DIRECTOR WEB Smarty Web Director Total Top Director web